Kategoriarkiv: 9D – SO

Elevens val (9D)

Skrivet den av

Hemkunskap: Max, Oskar, Sebastian, Rasmus G, Elin, Sofia

Plugga mindre: Cornelia, Emma, Alicia

Musik: Alma, Lowisa, Mia, Izabella

Bild: Hugo, Filip

SYV: Clara, Matilda

Teknik: Martin, Vilhelm, Rasmus P

Träna med Per: Ellen, Fabian, Ida, William ÖW

Träningslagret: Tilda

Tonåring: Linn

Befolkningsprojekt (9D)

Skrivet den av

Vi ska under terminens första område, och geografiämnets sista, ta oss an ett stort område som vi väljer att kalla ”Befolkning” och utifrån detta ska du examineras i form av skriftlig inlämning. Vi arbetar i ämnena svenska, samhällskunskap och geografi så glöm inte bort att ha koll på kunskapskraven som du hittar längst ner i blogginlägget.

Vilket land får du?

Här hittar du uppgiften digitalt.

Inlämning sker: 20 oktober och du lämnar in arbetet till mig via Showbie i vårt rum och Therése på lämpligt sätt.

Mål med avslutande geografiområde

  • Kunskap om orsaker till den ojämna befolkningsfördelningen
  • Kunskap om orsaker till att människor flyttar
  • Kunskap om orsaker till urbanisering
  • Kunskap om varor och tjänsters produktion och konsumtion
  • Kunskap om hur människors sätt att försörja sig har förändrats över tid
  • Kunskap om metoder att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk data
  • Kunskap om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen
  • Förmåga att kunna se samband mellan fattigdom, ohälsa, befolkningstäthet, klimat och naturresurser
  • Kunskap om olika styrelsesätt och demokratiska processer

Följande förmågor kommer vi att arbeta med…

Analysförmåga 
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Metakognitiv förmåga
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information 
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

———————————————————————————

Kunskapskrav som kommer beaktas och summeras till ett betyg efter avslutad kurs. Som vanligt kommer de olika kraven markeras i Edwise och betyget blir därefter. Tänk på att kartproven också kommer ingå i bedömningen.

Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Du har […] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra […] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Använda geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på […] fungerande sätt.

Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då […] geografiska mönster av handel och kommunikation samt för […] underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Resonera kring klimatförändringars konsekvenser
Du för […] underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. 

Undersöka omvärlden och använda geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett […] fungerande sätt samt för […] underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet. 

Resonera om ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för […] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter (SH)
Du har […] kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra […] och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Skriva olika texter med språklig variation (SV)
Du kan skriva olika slags texter med […] språklig variation, […] textbindning samt […] fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den (SV)
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett […] urval av källor och för då […] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk (SV)
Dina sammanställningar innehåller […] beskrivningar och förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt […] fungerande struktur, citat och källhänvisningar.